Prosjekt

Nydalsbrua

Rv706 Nydalsbrua med tilknytninger E1 Omlegging høyspent
I forbindelse med utbygging av prosjektetRv706 Nydalsbrua med tilknytningerskal eksisterende høyspentlinje (luftledning) som krysser over nytt veganlegg tas ned og legges i bakken. Denne entreprisen omfatter arbeidene som må gjøres i den forbindelse, før arbeidene i hovedentreprisen for øvrig startes opp.

Elektroarbeider høyspent 72 kV TrønderEnergi Nett
Arbeidene gjelder levering og montering av to stykk nye høyspentmaster inkludert fundamenter, innstrekk av dagens liner til de nye mastene, samt OPI-kanaler, multikanaler og trekkerør mm. Det skal leveres, trekkes og monteres ni stykk enleder 72 kV høyspent-kabler. Fire stykk eksisterende høyspentmaster og luftspenn mellom skal rives og fjernes. I denne omleggingen inngår også omlegging av spunnen fiberkabel på jordtråd i luft til fiber i bakken. Det skal leveres og legges trekkerør og trekkekummer for fibertrase.

Elektroarbeider Statens vegvesen og kabeletater
Arbeidene omfatter etablering av føringsveier og kabler for Statens vegvesen, Telenor, GET, NTNU og TrønderEnergi Nett m.fl. En veglysmast skal flyttes, og en ny veglysmast skal leveres og monteres. For Trønderenergi Nett skal det legges 24 kV kabel mellom nettstasjon i pumpestasjon ved ny mast 11 og nettstasjon ved brannstasjon.

Fjernvarme
Det skal etableres og klargjøres grøft for fjernvarme.

Veg og trafikkavvikling
Ny trase for føringsvei krysser tre eksisterende veger i plan, Tempevegen, avkjøringsrampe fra E6 og Sluppenvegen. Nye føringsveier krysser også E6, men her er ny trase lagt under Kroppanbrua, slik at kryssing i plan ikke vil være nødvendig. Reetablering av veger, samt nødvendig klargjøring for anlegg som skal bygges i hovedentreprisen, inngår i arbeidene.